فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام
56 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 964-424-947-X
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به‌زعم مولف" :آن چه در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته این است که احکام اسلام، علاوه بر این که از طرف خود شارع در موارد متعدد مدلل گردیده، و حکمت و مصلحت بسیاری از احکام تبیین شده است، از طریق عقلی هم قابل توجیه و تبیین است ."این کتاب در سه بخش به شرح ذیل سامان یافته است .بخش نخست با عنوان "کلیات "شامل این موضوعات است" :انواع مجازات در فقه جزایی اسلام"، "مفهوم قصاص"، "پیشینه تاریخی قصاص"، "مفهوم فلسفه قصاص"، "ماهیت بحث فلسفه احکام "و "شیوه‌های کشف و استنباط فلسفه احکام ."در بخش دوم نگارنده تحت عنوان "قصاص در اسلام "این مطالب را تشریح می‌کند" :تشریح قصاص"، "شرایط قصاص"، "صاحبان حق قصاص (اولیای دم)"، "عفو از حق قصاص "و "ادله اثبات قصاص ."بخش سوم نیز با عنوان "تئوری‌های مهم در فلسفه مجازات "به بررسی و تحلیل چهار تئوری با این عناوین اختصاص می‌یابد" :سزادهی"، "اصالت فایده"، "مختلط یا متوسط "و "تئوری اسلام در مورد مجازات ."کتاب با دو مبحث" :نقش قصاص در تامین اهداف حقوق کیفری اسلام "و "بررسی تحلیلی اشکال عمده مجازات قصاص "به پایان می‌رسد .