پیشگیری ثانویه از جرم و انحراف در آموزه های قرآن
55 بازدید
محل نشر: رفاه اجتماعی » پاییز 1388 - شماره 34 (30 صفحه - از 245 تا 274)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طرح مسئله:در الگوی سه مرحله‌ای پیشگیری از جرم و کجروی مرحله دوم پیشگیری،متوجه‌ افرادی است که در آستانه بزهکاری قرار دارند و احتمال درگیر شدن آنها در رفتارهای انحرافی‌ بیش از سایر افراد می‌باشد.شناخت این گروه‌ها و انجام اقدامات بازدارنده نسبت به آنان،هدف‌ پیشگیری ثانویه است.آموزه‌های دینی نیز،این گروه‌ها را مورد توجه قرار داده و راهکارهای ارائه شده به منظور بازداشتن آنان از انحراف‌ و کجروی می‌باشد. روش:این پژوهش با روش تفسیر محتوای متون دینی با استفاده از فنون تفسیر و براساس‌ نظریه‌های جرم‌شناختی،جامعه‌شناختی و روان‌شناختی و نیز مدلهای ارائه شده در جرم‌شناسی‌ پیشگیرانه،انجام گرفته است.متن دینی مورد استفاده در این پژوهش به‌طور خاص،قرآن کریم‌ بوده است. یافته‌ها:الف)اسلام توجه ویژه‌ای به گروههای در معرض بزهکاری و انحراف مانند:نیازمندان،ایتام، زنان بی‌سرپرست،جوانان و نوجوانان،مصیبت‌دیدگان و ثروتمندان،داشته است و از راههای‌ مختلف آنها را مورد حمایت مستقیم و غیرمستقیم قرار داده است. ب)حمایت از این اقشار به سه بخش حمایت‌شناختی و معرفتی،حمایت عاطفی و معنوی و حمایت مادی تقسیم می‌شود که مجموع آنها می‌تواند گروه‌های در معرض انحراف را از نظر فکری،عاطفی و مادی تقویت نموده و توانایی آنها را در سازگاری با شرایط سخت و بحرانی‌ افزایش دهد. نتایج:بررسی آموزه‌های دینی نشان می‌دهد که حمایت‌های فکری و شناختی از اهمیت ویژه‌ای‌ برخوردار است و چنانچه این گروهها،شناخت صحیحی نسبت به زندگی و اهداف آن داشته‌ باشند و بتوانند حوادث زندگی را درست تفسیر کنند،به راحتی می‌توانند خود را با موقعیت‌های‌ سخت،سازگار نموده و این موقعیت‌ها را به فرصت‌هایی برای رشد و تعالی خود تبدیل نمایند. حمایت‌های عاطفی و مالی نیز علاوه بر اینکه در مواردی ضروری و مقدم بر حمایت‌های شناختی، می‌باشند،می‌توانند زمینه تأثیر این حمایت‌ها را نیز فراهم نمایند. واژگان کلیدی: پیشگیری ثانویه،حمایت شناختی،حمایت عاطفی،حمایت مادی، سیاست‌های حمایتی