تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
حقوق 
دانشگاه تهران 
0.00 
دکترا 
1386 
حقوق 
دانشگاه تهران 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00