سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر و محقق 
 
 
تحقیق موضوعات حقوقی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی نراق 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی نراق 
معاونت پژوهشی 
1380/07/30 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
مدرسه علمیه امام باقر(ع) 
مدرس 
 
 
روش تحقیق و نظام حقوق اسلامی 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
 
 
روش تحقیق و نظام حقوق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نراق 
مدرس 
1377/07/30 
 
حقوق 
تدریس 
موسسه امام خمینی(ره) قم 
مدرس 
1380/07/30 
 
دروس حقوق 
تدریس 
موسسه امام خمینی(ره) قم 
مدرس 
1380/07/30 
 
دروس حقوق